11075 20130515p1

[10 ม.ค. 61] - ประกาศเอกสารประกวดราคาซื้อเครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง ชนิดสี 2 หัวตรวจ
[25 ธ.ค. 61] - ประกาศราคากลางซื้อเครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพอัตโนมัติ
[25 ธ.ค. 61] - 
รายการวิเคราห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
[25 ธ.ค. 61] - แจ้งให้ปฏิบัติตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข
[25 ธ.ค. 61] - รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนตุลาคม-ธันวาคม 2561  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
[16 พ.ย. 61] - ประกาศแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2562
[16 พ.ย. 61] - ประกาศแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างงบค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน(ค่าเสื่อม) ระดับหน่วยบริการ 70% ปีงบประมาณ 2562
[16 พ.ย. 61] - ประกาศแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างงบค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน(ค่าเสื่อม) ระดับจังหวัด 20% ปีงบประมาณ 2562
[16 พ.ย. 61] - ประกาศแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างงบค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน(ค่าเสื่อม) ระดับเขต 10% ปีงบประมาณ 2562
[07 พ.ย. 61] - ประกาศราคากลาง(ราคาอ้างอิง)ในการซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 9 รายการ
[10 ต.ค. 61] - ประกาศราคากลาง(ราคาอ้างอิง)ในการซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 8 รายการ
[03 ต.ค. 61] - ประกาศราคากลาง(ราคาอ้างอิง)ในการซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 7 รายการ
[03 ต.ค. 61] - ประกาศราคากลาง(ราคาอ้างอิง)ในการซื้อเวชภัณฑ์ยา RABIES VACCINE
[03 ต.ค. 61] - ประกาศราคากลาง(ราคาอ้างอิง)ในการซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 6 รายการ
[03 ต.ค. 61] - ประกาศราคากลาง(ราคาอ้างอิง)ในการซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 6 รายการ
[03 ต.ค. 61] - ประกาศราคากลาง(ราคาอ้างอิง)ในการซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 7 รายการ
[03 ต.ค. 61] - ประกาศราคากลาง(ราคาอ้างอิง)ในการซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 7 รายการ
[24 ส.ค. 61] - แผนผังขั้นตอนการจัดการข้อร้องเรียน

[23 ส.ค. 61] - ขออนุญาตนำกลุ่มไลน์ฯ ขึ้นเผยแพร่บนเว็บไซต์
[23 ส.ค. 61] - หนังสือราชการรายงานผลการดำเนินงานเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน
[16 ส.ค. 61] - ประกาศราคากลาง(ราคาอ้างอิง)ในการซื้อเวชภัณฑ์ยาจำนวน 6 รายการ
[26 ก.ค. 61] - ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง
[29
 มิ.ย. 61] - เอกสารประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 1 รายการ
[24 มิ.ย. 61] - ประกาศราคากลาง(ราคาอ้างอิง)ในการซื้อเวชภัณฑ์ยาจำนวน 42 รายการ
[22 มิ.ย. 61] - ประกาศราคากลาง(ราคาอ้างอิง)ในการซื้อเวชภัณฑ์ยาจำนวน 6 รายการ
[21 มิ.ย. 61] - ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง
[12 มิ.ย. 61] - กฏกระทรวงแบ่งส่วนราชการสำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงสาธารณสุข
[12 มิ.ย. 61] - ขออนุญาตนำรายงานผลการวิเคราะห์แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามทุจริต
[12 มิ.ย. 61] - ประกาศเจตนารมณ์การต่อต้านการทุจริต
[08 มิ.ย. 61] - ประกาศประกวดราคาซื้อรถบรรทุกขนาด 1 ตัน
[04
 มิ.ย. 61] - 
ประกาศราคากลาง(ราคาอ้างอิง)ในการซื้อเวชภัณฑ์ยาจำนวน 5 รายการ
[04 มิ.ย..61] - ประกาศราคากลาง(ราคาอ้างอิง)ในการซื้อเวชภัณฑ์ยาจำนวน 6 รายการ
[28 พ.ค.61] - ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาตู้อบเด็ก

[10 พ.ค.61] - ประกาศเอกสารประกวดราคาซื้อตู้อบเด็ก
[04 พ.ค.61] - ประกาศแผนปฏิบัติการจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์
[04
 พ.ค.61] - ประกาศราคากลาง(ราคาอ้างอิง)ในการตู้อบเด็ก จำนวน ๒ เครื่อง
[04 พ.ค.61] - ประกาศราคากลาง(ราคาอ้างอิง)ในการจ้างเดินสายไฟฟ้าเข้าอาคารจ่ายกลาง ซักฟอก โรงอาหาร พัสดุ จำนวน ๑ งาน
[31 พ.ค.61] - ประกาศราคากลางซื้อรถบรรทุก ขนาด 1 ตัน
[31 พ.ค.61] - ประกาศแผนปฏิบัติการจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะ

[10
 พ.ค.61] - ประกาศเอกสารประกวดราคาซื้อตู้อบเด็ก
[04 พ.ค.61] - ประกาศแผนปฏิบัติการจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์
[04
 พ.ค.61] - ประกาศราคากลาง(ราคาอ้างอิง)ในการตู้อบเด็ก จำนวน ๒ เครื่อง
[04 พ.ค.61] - ประกาศราคากลาง(ราคาอ้างอิง)ในการจ้างเดินสายไฟฟ้าเข้าอาคารจ่ายกลาง ซักฟอก โรงอาหาร พัสดุ จำนวน ๑ งาน
[04 พ.ค.61] - ประกาศราคากลาง(ราคาอ้างอิง)ในการครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๓ รายการ
[23 เม.ย.61] - ขออนุญาตนำรายงานการประชุม คู่มือ ขึ้นเผยแพร่บนเว็บไซต์
[23 เม.ย.61] - คู่มืออุบัติเหตุหมู่
[11 เม.ย.61] - รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มกราคม-มีนาคม ไตรมาส 2 ปีงบประมาณ 2561
[02 เม.ย.61] - ประกาศราคากลาง(ราคาอ้างอิง)ในการซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 8 รายการ
[02 เม.ย.61] - ประกาศราคากลาง(ราคาอ้างอิง)ในการซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 7 รายการ
[20 มี.ค.61] - ขออนุญาตนำคู่มือเกี่ยวกับการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ขึ้นเผยแพร่บนเว็ปไซต์
[15 มี.ค.61] - รายงานผลการวิเคราะห์ความเสี่ยง

[14 มี.ค.61] - ขออนุญาตนำแบบสรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มกราคม-มีนาคม 2561 ปีงบประมาณ 2561 จากเงินงบค่าบริการทางการแพทย์ ปีงบ 2561(ไตรมาศที่2)
[08 มี.ค.61] - ประกาศแบบแนบราคากลางยูนิตทำฟัน
[08 มี.ค.61] - ประกาศแบบแนบราคากลางยูนิตทำฟันขั้นพื้นฐาน
[08 มี.ค.61] - ประกาศแบบแนบราคากลางเครื่องเอกซเรย์ฟัน
[26 ก.พ.61] - ประกาศราคากลาง(ราคาอ้างอิง)ในการซื้อเวชภัณฑ์ยาจำนวน 4 รายการ
[12 ก.พ.61] - ประกาศแบบแนบราคากลางเครื่องส่องรักษาทารกตัวเหลืองแบบสองด้าน
[07 ก.พ.61] - ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างเวชภัณฑ์ยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (จำนวน 3 รายการ)
[06 ก.พ.61] - ประกาศราคากลาง(ราคาอ้างอิง)ในการซื้อเวชภัณฑ์ยาจำนวน 10 รายการ
[01 ก.พ.61] - ประกาศราคากลาง(ราคาอ้างอิง)ในการซื้อเวชภัณฑ์ยาจำนวน 46 รายการ
[01 ก.พ.61] - ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างเวชภัณฑ์ยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (จำนวน 46 รายการ)
[24 ม.ค.61] - ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างเวชภัณฑ์ยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (จำนวน 4 รายการ)
[24 ม.ค.61] - ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างเวชภัณฑ์ยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (จำนวน 3 รายการ)
[24 ม.ค.61] - ประกาศราคากลาง(ราคาอ้างอิง)ในการซื้อเวชภัณฑ์ยาจำนวน 5 รายการ
[17 ม.ค.61] - ประกาศแบบแนบราคากลางgเก้าอี้รอตรวจ 4 ที่นั่ง
[12 ม.ค.61] - ประกาศราคากลางครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ
[12 ม.ค.61] - รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ตุลาคม-ธันวาคม ไตรมาส 1 ปีงบประมาณ 2561
[09 ม.ค.61] - ประกาศแบบแนบราคากลางติดตั้งระบบโทรศัพท์เพิ่มเติม
[04 ม.ค.61] - ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างเวชภัณฑ์ยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (จำนวน 3 รายการ)
[28 ธ.ค.60] -  ประกาศราคากลาง(ราคาอ้างอิง)ในการซื้อเวชภัณฑ์ยาจำนวน 12 รายการ
[28 ธ.ค.60] - ประกาศราคากลาง(ราคาอ้างอิง)ในการซื้อเวชภัณฑ์ยาจำนวน 6 รายการ
[20
 ธ.ค.60] - ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างเวชภัณฑ์ยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (จำนวน 1 รายการ)
[19 ธ.ค.60] - ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างเวชภัณฑ์ยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (จำนวน 3 รายการ)
[15 ธ.ค.60] - ประกาศราคากลางเครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพอัตโนมัติ

[14 ธ.ค.60] - ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างเวชภัณฑ์ยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (จำนวน 1 รายการ)
[12 ธ.ค.60] - ประกาศราคากลางจ้างปรับปรุงหลังคาอาคารตึกสงฆ์อาพาธสกลมหาสังฆ ปริณายก
[12 ธ.ค.60] - ประกาศราคากลาง(ราคาอ้างอิง)ในการซื้อเวชภัณฑ์ยาจำนวน 7 รายการ
[06 ธ.ค.60] - ประกาศราคากลางเครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจชนิดอัตโนมัติ(AED)
[06 ธ.ค.60] - ประกาศราคากลางเครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง ชนิดหิ้วถือ 2 หัวตรวจ
[06 ธ.ค.60] - ประกาศราคากลางเครื่องตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจพร้อมระบบประมวลผลขนาดกระดาษบันทึกแบบ Thermal ไม่น้อยกว่า A4
[06 ธ.ค.60] - ประกาศราคากลางเครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพอัตโนมัติ

[27 พ.ย.60] - ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างเวชภัณฑ์ยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (จำนวน 1 รายการ)
[24 พ.ย.60] - ขออนุญาตนำแผนปฏิบัติการและแผนงบประมาณเชิงกลยุทธ์ด้านสาธารณสุขฯ

[21 พ.ย.60] - ประกาศราคากลาง(ราคาอ้างอิง)ในการซื้อเวชภัณฑ์ยาจำนวน 11 รายการ
[21 พ.ย.60] - ประกาศราคากลาง(ราคาอ้างอิง)ในการซื้อเวชภัณฑ์ยาจำนวน 34 รายการ 
[10 พ.ย.60] - รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง งบค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุนปีงบประมาณ 2560
[10 พ.ย.60] - ประกาศแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างงบค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน(ค่าเสื่อม) ระดับเขต 10% ปีงบประมาณ 2561
[10 พ.ย.60] - ประกาศแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างงบค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน(ค่าเสื่อม) ระดับจังหวัด 20% ปีงบประมาณ 2561
[10 พ.ย.60] - ประกาศแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างงบค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน(ค่าเสื่อม) ระดับหน่วยบริการ 70% ปีงบประมาณ 2561
[10 พ.ย.60] - แผนปฏิบัติการจัดจ้าง ปี 2561

[06 ต.ค.60] - ประกาศราคากลาง(ราคาอ้างอิง)ในการซื้อเวชภัณฑ์ยาจำนวน 16 รายการ
[06 ต.ค.60] - ประกาศราคากลาง(ราคาอ้างอิง)ในการซื้อเวชภัณฑ์ยาจำนวน 28 รายการ

[09 ต.ค.60] - ตารางแสดงวงเงินงบประมาณและราคากลาง(ราคาอ้างอิง)ในการจัดซื้อเวชภัณฑ์ยา 2 รายการ
[02 ต.ค.60] - ตารางแสดงวงเงินงบประมาณและราคากลาง(ราคาอ้างอิง)ในการจัดซื้อเวชภัณฑ์ยา 8 รายการ
[02 ต.ค.60] - ตารางแสดงวงเงินงบประมาณและราคากลาง(ราคาอ้างอิง)ในการจัดซื้อเวชภัณฑ์ยา 6 รายการ
[02 ต.ค.60] - ตารางแสดงวงเงินงบประมาณและราคากลาง(ราคาอ้างอิง)ในการจัดซื้อเวชภัณฑ์ยา 12 รายการ
[21 ส.ค.60] - แบบแนบราคากลางจัดจ้างเหมาบริการเครื่องอ่านและแปลงสัญญาณภาพเอ็กซเรย์เป็นระบบดิจิตอลพร้อมด้วยระบบ PACS
[16 ส.ค.60] - เอกสารสอบราคาซื้อเครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจชนิดไบเฟสิคแบบจอสีพร้อมภาควัดคาร์บอนไดออกไซด์และออกซิเจน
[12 ส.ค.60] - ขออนุญาตนำหลักฐานการปรับปรุงขั้นตอนแนวทางปฏิบัติงานฯ เพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนขึ้ นเผยแพร่บนเว็บไซต์
[04 ส.ค.60] - แบบแนบราคากลางซื้อรถบรรทุก 4 ล้อ
[24 ก.ค.60] - แบบแนบราคากลางจ้างปรับปรุงเดินสายไฟฟ้าแรงต่ำภายในไปจ่ายไฟฟ้าอาคารผู้ป่วยนอก ๓ ชั้น
[18 ก.ค.60] - แบบแนบราคากลางคอมพิวเตอร์
[26 พ.ค.60] - ประกาศราคากลางเครื่องพิมพ์สติกเกอร์สลากยา
[26 พ.ค.60] - ประกาศราคากลางเครื่องให้ความอบอุ่นทารกแรกเกิดพร้อมอุปกรณ์ช่วยชีวิต จำนวน ๑ เครื่อง
[26 พ.ค.60] - ประกาศราคากลางประตูเลื่อนกันรังสีแบบไม่มีช่องกระจก จำนวน 1 บาน
[20 เม.ย.60] - ประกาศราคากลางครุภัณฑ์การแพทย์ 4 รายการ

[31 มี.ค.60] เอกสารสอบราคาซื้อเครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพพร้อมภาควัดคาร์บอนไดออกไซด์ 

[16 มี.ค.60] ประกาศราคากลางซื้อหม้อแปลงไฟฟ้าขนาด 500 KVA จำนวน 1 เครื่อง
[07 มี.ค.60] ประกาศราคากลางซื้อครุภัณฑ์การแพทย์จำนวน 2 รายการ

[21 ก.พ.60] ประกาศราคากลางครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 6 รายการ
[21 ก.พ.60] 
ประกาศราคากลางเตียงคลอดปรับระดับด้วยไฟฟ้า
[07 ก.พ.60] ประกาศราคากลางโคมไฟส่องตรวจและผ่าตัดเล็กชนิดเคลื่อนที่ได้

[06 ก.พ.60] 
เอกสารสอบราคาซื้อตู้อบเด็ก
[02 ก.พ.60] ประกาศราคากลางเครื่องตรวจสมรรถภาพทารกในครรภ์สำหรับตรวจเด็กแฝด
[01 ก.พ.60] ประกาศราคากลางครุภัณฑ์การแพทย์จำนวน 2 รายการ

[01 ก.พ.60] ประกาศราคากลางครุภัณฑ์การแพทย์จำนวน 2 รายการ
[01 ก.พ.60] เอกสารสอบราคาซื้อเตียงเฟาว์เลอร์พร้อมราวสแตนเลสแบบ ก
[16 ม.ค.60] 
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2560
[08 ธ.ค.59] ประกาศราคากลาง  เครื่องปรับอากาศ

[28 ก.ย.59] ประกาศราคากลางครุภัณฑ์การแพทย์จำนวน 2 ราย
[19 ก.ย.59] 
ประกาศราคากลางยูนิตทำฟัน
[19 ก.ย.59] 
แผนขอใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย ปี 60
[08 ก.ย.59] ประกาศราคากลางเครื่องกระตุกหัวใจ
[25 ส.ค.59] 
ประกาศราคากลางหม้อแปลงไฟฟ้าขนาด 500 KVA

[16 ส.ค.59]
 สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน ๓ รายการ

[14 ก.ค.59] 
ประกาศราคากลางตกลงราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 2 รายการ
[14 ก.ค.59] ประกาศราคากลางจ้างเหมารถยนต์ปรับอากาศ จำนวน ๒ คัน เพื่อใช้ในโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำขอเสนอแผนพัฒนาระบบสุขภาพอำเภอ จังหวัดบุรีรัมย์ ปีงบประมาณ ๒๕๕๙

[04 ก.ค.59] ประกาศราคากลางตกลงราคาซื้อเครื่องผสมออกซิเจนผสมอากาศอัตราการไหลสูง
[04 พ.ค.59] ประกาศราคากลางตกลงราคาซื้อที่นอนลมป้องกันแผลกดทับพร้อมปั๊มลมอัตโนมัติ
[24 มิ.ย.59]
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์จำนวน 6 รายการ  

[20 มิ.ย.59] สอบราคาซื้อเครื่องมือแพทย์จำนวน 4 รายการ 
[01 มิ.ย.59] ประกาศราคากลางเครื่องวัดปริมาตรลมหายใจ 
[30 พ.ค.59] ประกาศราคากลางยูนิตทำฟัน
[27 พ.ค.59] สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์จำนวน 2 รายการ
[17 พ.ค.59] เอกสารสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน ๓ รายการ  
[16 พ.ค.59] แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2559  
[04 พ.ค.59] ประกาศราคากลางเครื่องช่วยหายใจด้วยระบบไฟฟ้าผลิตออกซิเจนแบบเคลื่อนที่ได้ ขนาด 5 ลิตร 
[23 มี.ค.59] ประกาศราคากลางรถปรับอากาศเพื่อใช้ในโครงการพัฒนาพฤติกรรมบริการบุคลากรสาธารณสุข คปสอ.ละหานทราย จังหวัดบุรีรัมย์ ปีงบประมาณ ๒๕๕๙
[04 มี.ค.59] ประกาศราคากลางครุภัณฑ์งานบ้านงานครัวจำนวน 2 รายการ

[29 ก.พ.59] สอบราคาซื้อเครื่องช่วยหายใจสำหรับเด็กแรกเกิดและเด็กอ่อน
[13 พ.ย.58] ประกาศราคากลางเครื่องควบคุมการใช้สารละลายทางหลอดเลือด  
[14 ต.ค.58] ประกวดราคาซื้อรถยนต์ตรวจการ(ดีเซล)ขนาดไม่ต่ำกว่า 1 ตัน แบบเอนกประสงค์ 7 ที่นั่ง  
[21 ส.ค.58] ประกวดราคาซื้อเครื่องกระตุกหัวใจแบบมีจอภาพและเครื่องบันทึกพร้อมระบบควบคุมจังหวะการเต้นของหัวใจ  
[29 ก.ค.58] ประกวดราคาซื้อเครื่องมือแพทย์จำนวน 5 รายการ
[29 ก.ค.58] ประกวดราคาซื้อเครื่องมือแพทย์จำนวน 4 รายการ 
[23 ก.ค.58] ประกวดราคาซื้อเครื่องมือแพทย์จำนวน 8 รายการ 
[30 มิ.ย.58] สอบราคาซื้อเครื่องมือทันตกรรมจำนวน 9 รายการ 
[26 มิ.ย.58] สอบราคาก่อสร้างบ้านพักระดับ 9(ส่วนที่เหลือ)
[29 พ.ค.58] สอบราคาซื้อฮีมาโตคริท 
[29 พ.ค.58] สอบราคาซื้อเตียงผู้ป่วยชนิดปรับระดับได้ 
[11 มี.ค.58] สอบราคาจ้างเหมาบริการโครงการพัฒนาพฤติกรรมบริการบุคลากสาธารณสุข คปสอ.ละหานทราย ปีงบประมาณ 2558 
[06 มี.ค.58] สอบราคาซื้อเครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความถี่สูงชนิด 2 หัวตรวจ 
[06 มี.ค.58] สอบราคาซื้อเตียงผ่าตัดทั่วไประบบไฟฟ้าพร้อมรีโมทคอนโทล